انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

روز جهانی معلولان گرامی باد

تاریخ :
1399/09/12
تفاوت یک ارزش است

  روزجهانی افراد دارای معلولیت
 با هدف تلاش بیشتر برای تحقق
حقوق شهروندیمان
 وپیشگیری و دسترسی فراگیر ، جامع ، کافی ، پایدار
و
اثر بخش در مطالبه خدمات رسانی را گرامی میداریم

ما با همتان از خانواده بزرگ (دارای معلولیت)  
 ایرانمان را میسازیم.