انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

ویدیو کلیپ ورزشکاران ملی در روز های کرونایی

تاریخ :
1399/02/03
با اهتمام موثر دکتر شجیع
که با پیشنهاد های ارزنده و سازنده در فضای مجازی و در رسانه ی ملی دارند
توسعه ی ورزش همگانی برای نشاط هموطنان در سطح کشور در شرایط کنونی کرونا که بیشتر مردم خانه نشین هستند.