انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

اولین کارگاه آموزشی کمیته ورزش و فعالیت بدنی کوتاه قامتان استان فارس

تاریخ :
1399/09/27
اولین کارگاه آموزشی کمیته ورزش و فعالیت بدنی کوتاه قامتان استان فارس با همکاری کمیته یوگا و کار با دستگاه در ۲۵ اذر ماه  ۱۳۹۹در شیراز برگزار گردید.