انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

 

اعضای هیئت مدیره:

 
 
1-دکتر محبوبه ابراهیم خانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
 
 
2-آقای جلال کیامهر
نائب رئیس هیئت مدیره
 


 
 
 
3-آقای ابراهیم اکرمی 
عضو هیئت مدیره
 


 

4-خانم سحر صبور
عضو هیئت مدیره
 
 
 
5-آقای علیرضا درودگر
عضو هیئت مدیره