انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

ابراهیم رحمتی
ابراهیم رحمتی
بهمن قادری
بهمن قادری
مصطفی گل محمدی
مصطفی گل محمدی
یزدان جیریایی
یزدان جیریایی