انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

تقدیر از تلاش ها و فعالیت های اثربخش روسای انجمن ها و کمیته های سازمان توسعه فعالیت بدنی

تقدیر از تلاش ها و فعالیت های اثربخش روسای انجمن ها و کمیته های سازمان توسعه فعالیت بدنی

افشین ملایی ؛ رییس فدراسیون ورزش های همگانی طی نشستی با حضور اعضای سازمان توسعه فعالیت بدنی از تلاش ها و فعالیت های اثربخش روسای انجمن ها و کمیته های سازمان توسعه فعالیت بدنی تقدیر کرد.

ادامه خبر 15
1399/05/16
ابراهیم رحمتی
ابراهیم رحمتی
بهمن قادری
بهمن قادری
مصطفی گل محمدی
مصطفی گل محمدی
یزدان جیریایی
یزدان جیریایی