انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

لیگ ورزشی افراد دارای معلولیت

تاریخ :
1401/08/20
روز شنبه نهم مهرماه سال ۱۴۰۱
برگزاری لیگ ورزشی افراد دارای معلولیت
گروه کوتاه قامتان
ورزشگاه کاشانک منطقه ۱ شهرداری تهران