انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

شروع تمرینات تیم فوتبال کوتاه قامتان ایرانی ( استان تهران )

تاریخ :
1399/04/21
شروع تمرینات تیم فوتبال کوتاه قامتان ایرانی  ( استان تهران )
با رعایت پروتکل های بهداشتی