انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

نخستین حضور رسمی باهمتان ورزشکار در تلویزیون

تاریخ :
1399/05/04
📣 نخستین حضور رسمی باهمتان ورزشکار در تلویزیون 📺
پس از تشکیل
🏆 انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران 🏆

چهره ها و پدیده های ورزش کوتاه قامتان با همراهی مسئولین، در اولین حضور رسمی خود، در صبحی پرنشاط به وسعت کشور ایران، از قاب جادویی تلویزیون میهمان خانه های مردم شدند تا با همت بلند خود به معرفی انواع ظرفیت ها و پتانسیل های ورزشی باهمتان عزیز بپردازند ...